Các phiên bản nước hoa sớm nhất đã được tạo ra vào năm 2006 và mới nhất là từ năm 2012. Nước hoa Kylie Minogue đã được thực hiện trong sự hợp tác với các nghệ nhân nước hoa nước hoa Thierry Wasser, Rodrigo Flores-Roux, Vincent Schaller và Sophie Labbe.Kylie Minogue

Không tìm thấy sản phẩm