Harajuku Lovers là một thương hiệu nước hoa mới. Các phiên bản sớm nhất đã được tạo ra vào năm 2008 và mới nhất là từ năm 2014. Nước hoa Harajuku Lovers đã được thực hiện trong sự hợp tác với các nghệ nhân nước hoa Harry Fremont, Steve Demercado, Christophe Raynaud, Yves Cassar, Pascal Gaurin, Honorine Blanc, Clement Gavarry, Gabriela Chelariu, Carlos Vinals, Ilias Ermenidis, Richard Herpin, Christelle Laprade, Celine Barel, Maurice Roucel và Adriana Medina.